STRONA

GŁÓWNA

PODZIĘKOWANIA

OGŁOSZENIA

GALERIA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

O NAS

          Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna (RPOT) w Dębnie powstała z dniem 22 października 2014r. Przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji oraz nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Placówka przeznaczona jest dla dzieci do 12 roku życia.

 

          Uchwałą Nr XXXVII/488/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego powierzył Powiatowi Myśliborskiemu zadanie publiczne w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30 B. Starosta Myśliborski otrzymał zezwolenie na prowadzenie RPOT Decyzją Nr 5/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2014 r.

 

          Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Myśliborskiego działającą formie jednostki budżetowej. Placówka jest placówką opiekuńczo- terapeutyczną o zasięgu regionalnym obejmującym granice administracyjne województwa zachodniopomorskiego. Placówka za zgodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego może przyjąć dziecko z powiatu leżącego w innym województwie, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami. Obecnie w Placówce może przebywać 30 dzieci. Wojewoda Zachodniopomorski, uwzględniając specyfikę i zadania Placówki może zezwolić na umieszczenie większej liczby dzieci, nie więcej niż 45.

 

 

Placówka ma na celu:

 

1) Zapewnić dziecku opiekę i wychowanie oraz zaspokoić jego niezbędne potrzeby.

2) Prowadzić zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, socjalizacyjne, korekcyjne, kompensacyjne,      logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego, zajęcia rewalidacyjne.

3) Zapewnić specjalistyczną opiekę medyczną i rehabilitację.

4) Zapewnić dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.

5) Podejmować działanie w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinie adopcyjnej oraz domu pomocy społecznej.

 

          Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie realizując swoje zadania w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem ma na uwadze podmiotowość dziecka oraz rodziny.

Przestrzeganie praw dziecka.

 

          Placówka prowadzi działalność opiekuńczo- wychowawczo- terapeutyczną z poszanowaniem idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Placówka realizując obowiązujące standardy opieki i wychowania dąży do:

a) wychowania dziecka do godnego, samodzielnego, odpowiedzialnego życia,

b) nauczenia dziecka pokonywania trudności życiowych, nawiązania bliskich i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną, bliskimi i rówieśnikami.

Projekt i wykonanie: LZK STUDIO www.lzkstudio.pl

Regionalna Placówka

Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie

 

ul. Mickiewicza 30B

74-400 Dębno

tel./fax. 95 7602700

95 7270378

e-mail: rpot_debno@poczta.onet.pl

NIP: 597-173-19-96

www.facebook.com/rpotwdebnie